0912 928 1808

info[AT]rusticmtm[DOT]ir

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

«طراحی داخلی» یک حرفه بین رشته ای است که به خلق گستره ای از محیط داخلی می پردازد، محیط هایی که هویت و حال و هوای خویش را از طریق دست کاری در حجم فضایی، موقعیت قرارگیری عناصر خاص و مبلمان و نحوه برخورد با سطوح پدیدآورده اند.